Monday, October 3, 2022

Výnosy z ukončených činností, bez daně 

Must Read

Výnosy z ukončených činností, bez daně 

S výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony nebo předpisy, nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat naše výhledová prohlášení, aby odrážela budoucí události nebo okolnosti.

Pokračování

*******************************************

Tato tisková zpráva a přiložené tabulky zahrnují jak finanční opatření v souladu s účetními zásadami obecně uznávanými ve Spojených státech amerických, neboli GAAP, tak i určitá finanční opatření, která nejsou GAAP. Tabulky připojené k této tiskové zprávě obsahují sesouhlasení těchto non-GAAP finančních opatření s GAAP finančními opatřeními. Kromě toho, an "Vysvětlení non-GAAP finančních opatření" je připojena k této tiskové zprávě jako příloha A. 

**********************************

WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org® a RxList® patří mezi ochranné známky společnosti WebMD Health Corp. nebo jejích dceřiných společností.

WEBMD HEALTH CORP.

KONSOLIDOVANÉ PROHLÁŠENÍ O PROVOZU

 (V tisících, kromě údajů na sdílení, neauditováno)

               
   

Tři měsíce skončily

 

Devět měsíců skončilo

 
   

30. září

 

30. září

 
   

2013

 

2012

 

2013

 

2012

 
                   

Příjmy

 

      130 937 $

 

        117 513 $

 

      369 016 $

 

      337 128 $

 

Náklady na operace

 

53,438

 

53,295

 

151 977

 

161 009

 

Prodej a marketing

 

32,561

 

33,136

 

94,916

 

95 061

 

Všeobecné a administrativní

 

22 689

 

23 083

 

70 505

 

73,851

 

Odpisy a amortizace

 

6,552

 

6,508

 

20 040

 

20 151

 

Úrokový výnos

 

16

 

19

 

54

 

64

 

Úrokový náklad

 

5,833

 

5,832

 

17,497

 

17 500

 

Zisk na investicích

 

 

 

 

8,074

 

Ztráta na konvertibilních bankovkách

 

3,296

 

 

3,296

 

 

Jiné výdaje

 

 

 

1,353

 

2,297

 

Výnos (ztráta) z pokračujících činností před výnosem

                 
 

daňová rezerva (výhoda)

 

6,584

 

(4 322)

 

9,486

 

(24 603)

 
 

Poskytnutí daně z příjmu (výhoda)

 

3,353

 

(1 202)

 

5,182

 

(7 604)

 

Výnosy (ztráta) z pokračujících operací

 

3,231

 

(3 120)

 

4,304

 

(16 999)

 
 

Výnosy z ukončených činností, bez daně

 

 

2,235

 

 

2,743

 

Čistý příjem (ztráta)

 

          3 231 USD

 

$              (885)

 

          4 304 USD

 

$        (14 256)

 
                   

Základní příjem (ztráta) na kmenovou akcii:

                 
 

Výnosy (ztráta) z pokračujících operací

 

$             0,07

 

            (0,06)

 

$             0,09

 

$            (0,33)

 
 

Výnosy z ukončených činností

 

 

0,04

 

 

0,05

 

Čistý příjem (ztráta)

 

$             0,07

 

$             (0,02)

 

$             0,09

 

           (0,28)

 
                   

Zředěný příjem (ztráta) na kmenovou akcii:

                 
 

Výnosy (ztráta) z pokračujících operací

 

$             0,06

 

            (0,06)

 

$             0,09

 

$            (0,33)

 
 

Výnosy z ukončených činností

 

 

0,04

 

 

0,05

 

Čistý příjem (ztráta)

 

$             0,06

 

$             (0,02)

 

$             0,09

 

           (0,28)

 
                   

Vážené průměrné akcie v oběhu použité v 

                 
 

výpočet příjmu (ztráty) na kmenovou akcii: 

                 
 

Základní

 

48 540

 

49 021

 

48,954

 

51,468

 
 

Zředěný

 

50 594

 

49 021

 

50 315

 

51,468

 

Pokračování

WEBMD HEALTH CORP.

KONSOLIDOVANÉ DOPLŇKOVÉ FINANČNÍ INFORMACE

 (v tisících, neauditováno)

                     
                 
     

Tři měsíce skončily

 

Devět měsíců skončilo

 
     

30. září

 

30. září

 
     

2013

 

2012

 

2013

 

2012

 

Příjmy

                 
 

Inzerce na veřejném portálu a sponzorství

 

     109 608 $

 

       97 562 $

 

     308 829 $

 

     279 082 $

 
 

Služby soukromého portálu

 

21,329

 

19,951

 

60 187

 

58,046

 
     

     130 937 $

 

     117 513 $

 

     369 016 $

 

     337 128 $

 
                     

Zisk před úroky, zdaněním, bezhotovostně

                 
 

 a další položky ("Upravená EBITDA") (a)

 

       31 720 USD

 

       17 611 $

 

       82 250 $

 

       43 100 $

 
                     

Úroky, daně, bezhotovostní a jiné položky  (b)

                 
 

Úrokový výnos

 

16

 

19

 

54

 

64

 
 

Úrokový náklad

 

(5,833)

 

(5,832)

 

(17 497)

 

(17 500)

 
 

Daň z příjmu (provize) benefit

 

(3 353)

 

1,202

 

(5 182)

 

7,604

 
 

Odpisy a amortizace 

 

(6 552)

 

(6 508)

 

(20 040)

 

(20 151)

 
 

Nepeněžní kompenzace na základě akcií

 

(9 471)

 

(9 612)

 

(30 632)

 

(35 893)

 
 

Zisk na investicích

 

 

 

 

8,074

 
 

Ztráta na konvertibilních bankovkách

 

(3 296)

 

 

(3 296)

 

 
 

Jiné výdaje

 

 

 

(1 353)

 

(2 297)

 

Výnosy (ztráta) z pokračujících operací

 

3,231

 

(3 120)

 

4,304

 

(16 999)

 
 

 Výnosy z ukončených činností, bez daně 

 

 

2,235

 

 

2,743

 

 Čistý příjem (ztráta) 

 

         3 231 $

 

$           (885)

 

         4 304 $

 

$      (14 256)

 
                     

(A)

Viz příloha A-Vysvětlení non-GAAP finančních opatření.

                 

(b)

Odsouhlasení upravené EBITDA s čistým ziskem (ztrátou).

                 

https://recenzeproduktu.top/

WEBMD HEALTH CORP.

ZKRUČENÉ KONSOLIDOVANÉ ROZVAHY

 (v tisících)

           
     

30. září 2013

 

31. prosince 2012

     

(neauditováno)

   

Aktiva

       

Hotovost a hotovostní ekvivalenty

 

                776 098 USD

 

                      991 835

Pohledávky, netto

 

99,705

 

106,622

Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva

 

13,836

 

13,882

Odložená daňová pohledávka

 

9,821

 

10,328

        Celková oběžná aktiva

 

899 460

 

1,122,667

           

Nemovitosti a zařízení,  netto

 

56,786

 

66,604

Dobrá vůle

 

202 104

 

202 104

Nehmotný majetek, netto

 

14,402

 

16 105

Odložená daňová pohledávka

 

51,247

 

56 039

Ostatní aktiva

 

22 007

 

27,106

Celková aktiva

 

             1,246,006

 

                   1 490 625

           

Závazky a vlastní kapitál

       

Výdaje příštích období

 

$                   58 620

 

$                         64 256

Výnosy příštích období

 

86 850

 

92,176

Závazky z ukončených činností

 

1,506

 

1,506

      Celkové momentální závazky

 

146,976

 

157 938

           

2,25% konvertibilní bankovky splatné v roce 2016

 

300 000

 

400 000

2,50% konvertibilní bankovky splatné v roce 2018

 

400 000

 

400 000

Jiné dlouhodobé závazky

 

22 224

 

22,698

           

Vlastní kapitál akcionářů

 

376,806

 

509 989

           

Celkové pasiva a vlastní kapitál

 

             1,246,006

 

                   1 490 625

Pokračování

WEBMD HEALTH CORP.

KONSOLIDOVANÉ VÝKAZY O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(v tisících, neauditováno)

                 
             
           

Devět měsíců skončilo

           

30. září

           

2013

 

2012

Peněžní toky z provozní činnosti:

       
 

Čistý příjem (ztráta)

 

            4 304 USD

 

$      (14 256)

 

Úpravy k vyrovnání čistého zisku (ztráty) s čistými peněžními prostředky poskytnutými společností

       
 

  operační činnosti:

       
   

Výnosy z ukončených činností, bez daně

 

 

(2 743)

   

Odpisy a amortizace

 

20 040

 

20 151

   

Nepeněžní úrok, netto

 

3,245

 

3,244

   

Nepeněžní kompenzace na základě akcií

 

30,632

 

35,893

   

Odložené daně z příjmů

 

4,592

 

(7 702)

   

Ztráta na konvertibilních bankovkách

 

3,296

 

   

Zisk na investicích

 

 

(8 074)

   

Změny provozních aktiv a pasiv:

       
     

Pohledávky

 

6,917

 

26,325

     

Náklady příštích období a jiné, netto

 

(100)

 

(2 529)

     

Náklady příštích období a ostatní dlouhodobé závazky

 

(5 689)

 

(1760)

     

Výnosy příštích období

 

(5 326)

 

(4 517)

       

Čistá hotovost z pokračujících operací

 

61,911

 

44,032

       

Čistá hotovost z ukončených činností

 

 

759

       

Čistá hotovost poskytnutá provozní činností

 

61,911

 

44,791

                 

Peněžní toky z investiční činnosti:

       
 

Výnosy obdržené z opce ARS

 

 

9,269

 

Nákupy nemovitostí a vybavení

 

(9 901)

 

(29 039)

 

Výnosy z prodeje majetku a zařízení

 

1,381

 

       

Čistá hotovost použitá v investiční činnosti

 

(8 520)

 

(19 770)

                 

Peněžní toky z finančních činností:

       
 

Výnosy z realizace akciových opcí

 

19,482

 

827

 

Hotovost použitá na srážkové daně splatné z ocenění na základě akcií

 

(7 321)

 

(2 332)

 

Zpětný odkup konvertibilních bankovek

 

(101 750)

 

 

Zpětné odkupy akcií prostřednictvím nabídek

 

(170 516)

 

(150 759)

 

Nákupy vlastních akcií 

 

(9 023)

 

(24 879)

 

Nadměrná daňová výhoda na odměny založené na akciích

 

 

301

       

Čistá hotovost použitá při financování činností

 

(269 128)

 

(176 842)

Čistý pokles peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

 

(215 737)

 

(151 821)

Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období

 

991,835

 

1,121,217

Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období

 

        776 098 $

 

     969 396 $

Společnost WebMD Health Corp.

Finanční pokyny pro rok končící 31. prosincem 2013

(v milionech, kromě částek na akcii)

       
       

Tržby budou vyšší než

 

     510,0 $

 
       

Zisk před úroky, zdaněním, bezhotovostně

     

   a další položky ("Upravená EBITDA") (a) (c)

 

     118,0 $

 
       

Úroky, daně, bezhotovostní a jiné položky (b) (d)

     

   Úrokové náklady, čisté

 

(22.2)

 

   Odpisy a amortizace

 

(27,0)

 

   Nepeněžní kompenzace na základě akcií

 

(39,0)

 

   Ztráta na konvertibilních bankovkách

 

(4.9)

 

   Jiné výdaje

 

(1.4)

 

Příjem před zdaněním (a)

 

23.5

 
       

Ustanovení o dani z příjmu (a)

 

(11.5)

 
       

Čistý příjem (a)

 

       12,0 $

 
       

Čistý zisk na akcii:

     

   Základní

 

       0,26 $

 

   Zředěný

 

       0,24 $

 
       

Vážený průměr akcií v oběhu použitý při výpočtu částek na akcii:

     

   Základní

 

47,0

 

   Zředěný

 

49,0

 
       
       

(A)  "Upravená EBITDA", předpokládá se příjem před zdaněním, rezerva na daň z příjmu a čistý příjem

   

         tržby jsou na úrovni minimálně 510,0 milionů USD, které naše pokyny uvažují. Všechny tyto 

   

         částky mohou být vyšší, pokud příjmy překročí 510,0 milionů USD.

     
       

(b) Zatímco výše uvedené prognózy pro řádkové položky slouží k odsouhlasení "Upravená EBITDA" k příjmu před zdaněním

      se neliší přímo s příjmy, tyto částky jsou odhady a mohou se změnit.

 
       

(c) Viz příloha A – Vysvětlení non-GAAP finančních opatření.

     
       

(d) Odsouhlasení upravené EBITDA s čistým ziskem.

     
       
       

Další informace týkající se prognózy pro čtvrtletí končící 31. prosincem 2013: 

     

     –     Tržby se odhadují na více než 141 milionů USD.

     

     –     Upravená EBITDA se odhaduje na více než 36 milionů USD.

     

     –     Čistý příjem se odhaduje na více než 7,7 milionu USD.

     

     –     Neočekává se, že konvertibilní dluhopisy budou za čtvrtletí ředící.

     
       

Další informace k předpovědi na celý rok: 

     

     –     Očekává se, že rozdělení ročního výnosu bude přibližně 84 % veřejných portálů 

 

           reklama a sponzorství a 16% licencování soukromých portálů.  

     

     –     Neočekává se, že konvertibilní dluhopisy budou ředící po celý rok.

     
       

Výše uvedené pokyny zahrnují dopad zpětného odkupu Společnosti ve výši přibližně 5,5 milionu 

 

kmenové akcie za 177,3 milionu USD a hlavní množství konvertibilních bankovek 47,8 $ 

 

října 2013, jak bylo dříve zveřejněno, ale nezahrnuje případné dopady budoucího nasazení 

 

kapitálu pro položky, jako jsou zpětné odkupy akcií, zpětné odkupy nebo akvizice konvertibilního dluhu, zisky 

 

nebo ztráty z ukončených činností nebo jiné jednorázové, jednorázové nebo neobvyklé položky. 

 

Pokračování

PŘÍLOHA A

Vysvětlení non-GAAP finančních opatření

Doprovodná tisková zpráva a přílohy společnosti WebMD Health Corp. obsahují jak finanční opatření v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami v USA neboli GAAP, tak finanční opatření, která nejsou GAAP. Non-GAAP finanční ukazatele představují zisk před úroky, daněmi, nepeněžními a jinými položkami (které označujeme jako "Upravená EBITDA") a související částky na akcii. Upravená EBITDA by měla být vnímána jako doplněk, nikoli jako alternativa k čistému příjmu nebo ztrátě vypočítané v souladu s GAAP (dále jen "čistý příjem") nebo výnosy nebo ztráty z pokračujících operací vypočtené v souladu s GAAP (dále jen jako "příjmy z pokračujících operací"). Přílohy k tiskové zprávě zahrnují odsouhlasení non-GAAP finančních opatření s GAAP finančními opatřeními. 

Upravenou EBITDA používá naše vedení jako dodatečné měřítko výkonnosti naší společnosti pro účely obchodního rozhodování, včetně tvorby rozpočtů, řízení výdajů a vyhodnocování potenciálních akvizic nebo prodejů. Srovnání upravené EBITDA mezi jednotlivými obdobími pomáhá našemu vedení identifikovat další trendy ve finančních výsledcích naší společnosti, které nemusí být ukázány pouze srovnáním mezi obdobími čistého zisku nebo příjmů z pokračujících operací. Kromě toho můžeme použít upravený EBITDA v motivačních kompenzačních programech platných pro některé naše zaměstnance za účelem hodnocení výkonnosti naší společnosti. Naše vedení uznává, že upravený EBITDA má svá vlastní omezení kvůli vyloučeným položkám, zejména těm položkám, které se svou povahou opakují. Za účelem kompenzace těchto omezení vedení rovněž přezkoumává specifické položky, které jsou vyloučeny z upraveného EBITDA, ale jsou zahrnuty do čistého příjmu nebo příjmu z pokračujících operací, jakož i trendy v těchto položkách. Částky těchto položek jsou stanoveny pro příslušná období v odsouhlasení upraveného EBITDA s čistým příjmem nebo příjmem z pokračujících operací, které doprovázejí naše tiskové zprávy a informační dokumenty obsahující non-GAAP finanční ukazatele, včetně odsouhlasení obsažených v přiložených přílohy tiskové zprávy.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

Ggbet Download On Android by pippard Freebet 10000 Ggbet For Ios

The administration gives users 600 kopecks for each friend they refer. Under the terms of the referral program, which...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img